Konštrukcia zateplenej šikmej strechy

4. júna 2024

Tvorba šikmých striech za posledných viac ako 10 rokov nadobudla viac ako masívne rozmery. Vzhľadom na tradíciu, funkčnosť, ale aj estetické hľadisko bude určite tento trend pokračovať aj naďalej.

V občianskej výstavbe a výstavbe rodinných domov je táto konštrukcia určite najpoužívanejšia v západnej Európe a vo vyspelom svete vôbec.

Šikmá strecha

Pod pojmom šikmá strecha rozumieme stavebnú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné alebo vonkajšie prostredie a je vystavená priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov. Z hľadiska sklonu sa u nás spravidla považujú za šikmé strechy so sklonom od 0˚ do 45˚. Šikmá strecha môže byť nezateplená alebo zateplená. My sa budeme dnes venovať hlavne šikmým zatepleným strechám, ktoré slúžia na vytváranie obytných podkroví, čo je v našich prodmienkach fenomén s najprogresívnejším rozvojom v oblasti výstavby rodinných domov a bytov.

Konštrukcia šikmej zateplenej strechy

Vzhľadom na zložitosť problematiky sa obmedzíme len na najpoužívanejšie konštrukčné riešenie šikmej zateplenej strechy pri tvorbe obytného podkrovia.

Šikmá zateplená strecha pozostáva:

  • Z hlavnej hydroizolačnej vrstvy, ktorá môže byť tvorená viacerými druhmi krytín, ako napr. z povlakových (asfaltové pásy, fólie na báze plastov) alebo skladaných tvrdých (betónová škridla, pálená škridla, vláknitocementové segmenty, hladký alebo profilovaný plech, transparentné dosky na báze polykarbonátu alebo skla), skladaných mäkkých (asfaltový šindeľ, veľkoplošná bitumenová profilovaná krytina).
  • Pomocná montážna konštrukcia, ktorá je tvorená nosným roštom pre upevnenie skladanej krytiny. Pri povlakových krytinách alebo asfaltových šindľoch je tvorená debnením.
  • Poistná hydroizolačná vrstva – je radená medzi nosnou a pomocnou konštrukciou. Je spravidla tvorená difúznou fóliou na báze polyolefínu. Pri povlakových krytinách alebo asfaltových šindľoch je radený špeciálny podkladový pás na debnení.
  • Nosná strešná konštrukcia je spravidla v nami popisovanej konštrukcii tvorená drevenými krokvami s príslušným prierezom.

 

Odkvapový systém – ktorý bezpečne odvádza stekajúcu vodu z celej plochy strechy, je tvorený žľabmi, rúrami a spojovacími prvkami vhodnej dimenzie, ktoré sú vyrobené z pozinkovaného, medeného, titan-zinkového plechu alebo plastu.

Tepelnoizolačná vrstva je tvorená materiálom s ideálnym tepelným odporom, ktorý býva spravidla na báze minerálneho vlákna (sklenená alebo kamenná báza). Takisto sa používa TI na báze polymérov (polystyrén, polypropylén alebo segmentov na báze tvrdeného uretánu), resp. penového skla, ktoré sa ale používajú menej v šikmých strechách.

Parozábrana – je tvorená robustnou fóliou s veľmi nízkou difúznosťou zväčša na báze polyetylénu s väčšou hustotou s alebo bez výstužnej mriežky, takisto môže byť táto fólia opatrená tepelne reflexnou vrstvou. Taktiež sa používajú tzv. kompozitné fólie na báze polyesterového vlákna, opatrené nepriepustným polyetylénovým povrchom.

Výplňová nenosná konštrukcia – je tvorená montážnym roštom (drevený, kovový) a pohľadovým prvkom (drevený profil, drevotrieskový laminovaný profil, sadrokartónová doska, sadrovláknitá doska, komprimovaná doska z minerálnej vlny)

Význam jednotlivých vrstiev a konštrukcií

Hlavná hydroizolačná vrstva – KRYTINA – chráni jednotlivé vrstvy strešného plášťa a podstrešné priestory pred poveternostnými vplyvmi, hlavne pred prenikaním vody, vlhkosti, vetra atď.

Pomocná montážna konštrukcia – tvorí nosnú konštrukciu pre položenie krytiny. Pri povlakových krytinách a asfaltových šindľoch tvorí funkciu pomocnej montážnej konštrukcie debnenie.

Poistná hydroizolačná vrstva – slúži na bezpečné odvedenie vody v prípade zrážok za vysokej rýchlosti vetra alebo pri poškodení krytiny mimo strešnú rovinu a umožňuje prestup vodnej pary do vetracieho priestoru medzi krytinou a poistnou hydroizoláciou. Zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie, chráni tepelnú izoláciu a ostatné vrstvy strešného plášťa pred zatečením. Bezpečne odvádza kondenzát napr. pri plechových krytinách mimo strešnú rovinu. Veľmi dôležitá je aj funkcia vetrotesnosti a tým zabránenie infiltrácie teplého, resp. studeného vzduchu do miesta uloženia tepelnej izolácie (zvyšovanie účinnosti tepelnej izolácie). Poistné fólie so špeciálnymi vrstvami zabraňujú prehrievaniu strešného plášťa v letných mesiacoch a takisto znižujú prienik škodlivého elektromagnetického žiarenia. Poistné fólie s veľmi nízkym difúznym odporom umožňujú doschnutie nosnej drevenej konštrukcie po zakrytí. Taktiež môže do doby položenia krytiny poistná fólia plniť funkciu hlavnej izolačnej vrstvy (každý výrobca udáva dobu vystavenia fólie bez zakrytia – UV-stabilitu).

Tepelnoizolačná vrstva – slúži na dosiahnutie optimálneho tepelného odporu strešnej konštrukcie s cieľom vytvoriť žiadané tepelné pomery v obytných priestoroch podkrovia.

Parozábranná vrstva – parozábrana je vrstva, ktorá je schopná prepustiť len také množstvo vodnej pary, ktoré možno v strešnej konštrukcii bezpečne odvetrať. Parozábrana obmedzuje konvekciu vodnej pary a následne jej kondenzáciu v mieste uloženia tepelnej izolácie. Funkčná parozábrana zamedzuje tvorbu kondenzátu v tepelnej izolácii, ďalej zabraňuje negatívnemu konvekčnému prúdeniu, ktoré vytvára veľké energetické straty. Zvyšuje životnosť nosnej drevenej konštrukcie, pretože správny vlhkostný režim zabraňuje vzniku drevokazných húb, ktorých rast podporuje vlhkosť. Parozábrana s reflexným povrchom odráža sálavé teplo späť do interiéru čím sa taktiež znižujú energetické straty. Reflexná vrstva zabraňuje prieniku škodlivého elektromagnetického žiarenia do interiéru.

Výplňová nenosná konštrukcia – je tvorená nosným roštom z dreva alebo plechových profilov, na ktorý je upevnený pohľadový prvok, ktorý vytvára obytný priestor v podkroví. Ako obklad môže byť použitý: drevený profil, sadrovláknitá doska, sadrokartónová doska, kazeta z komprimovaného minerálneho vlákna, drevoštiepková doska, laminovaný drevotrieskový profil a pod.

Najčastejšie problémy v praxi pri realizácii zateplených šikmých striech

V oblasti krytín sa často stretávame najmä pri tvrdej skladanej krytine s vytváraním sklonov v kritickom pásme t.j. pod 17° bez aplikácie tzv. vodotesného podstrešia resp. iného vhodného poistného systému napr. na báze asfaltových pásov. Systém vodotesného podstrešia umožňuje vytváranie sklonov od sklonu 12˚ (pri tvrdých skladaných krytinách). Tento systém je tvorený špeciálnou poistnou difúzne otvorenou fóliou, ktorá je opatrená špeciálnou vodotesnou akrylátovou vrstvou, spoje tejto fólie sa prelepujú špeciálnym lepidlom, čím sa vytvára systém tzv. vodotesného podstrešia. V týchto prípadoch musí byť vždy aplikované debnenie. Takisto kontralaty sú tesnené špeciálnou polyuretánovou páskou. Druhý spôsob riešenia sklonu v tomto intervale je použiť ako poistnú vrstvu bitumenový pás cez kontralaty spájaný natavením mimo úrovne vody. Takáto konštrukcia ale musí byť vždy pod debnením vetraná a dimenzia nosnej konštrukcie musí znášať takéto zaťaženie. S bobrovkou by sme však nemali ísť do menších sklonov ako 25o. Pri aplikácii asfaltových šindľov sa často stretávame s nahrádzaním podkladového pásu lepenkou alebo klasickou poistnou fóliou na debnenie, ktoré nie sú vhodné (ca 50 perforácií na m2 spôsobených kotvením šindľa). Pri asfaltových šindľoch a bitumenových pásoch musí byť vždy strecha odvetraná, pretože bitumen je pre vodnú paru nepriepustný.

V oblasti poistných hydroizolácií (strešných fólií) sa často stretávame s nevhodným výberom druhu fólie. Veľmi nebezpečné je použitie polyetylénových mikroperforovaných fólií na debnení, kde vplyvom kapilarity tejto fólie je jej hydroizolačná schopnosť obmedzená na minimum (pretekanie fólie). Tým, že nie je zospodu táto konštrukcia vetraná, dochádza k tvorbe kondenzátu, ktorý zaťažuje debnenie. Tento typ fólie je vhodný len na vetrané trojplášťové strešné konštrukcie bez debnenia. V praxi takisto často vidíme nedodržiavanie predpísaného presahu fólie v ploche (min. 10 cm). Vytváranie malého presahu fólie môže pri hnaných zrážkach (zrážky za vysokej rýchlosti vetra) dôjsť k zatečeniu v mieste nedostatočného presahu. Taktiež zlé odvetranie v hrebeni môže spôsobiť tvorbu kondenzátu, ktorý steká do izolácie. Napájanie fólií na atiky alebo komínové murivo nevhodnými spôsobmi spôsobuje tiež problémy (používanie špeciálneho tmelu). Veľmi často nie je ukončená fólia na odkvapovom plechu na spodnej hrane strešnej roviny, ktorá je ukončená odkvapom. Takisto prečnievajúca fólia spod krytiny, alebo fólia zasahujúca až do odkvapu je nevhodným riešením (pri neukončení fólie na odkvapovom plechu dochádza k zaťažovaniu debnenia vlhkosťou a fólia prečnievajúca do odkvapového systému spôsobuje prekážku odtekajúcej vode a vplyvom narušenia UV-žiarením a pôsobením vetra dochádza k roztrhnutiu fólie, ktoré zasahuje do strešnej roviny a takto poškodená fólia neplní svoju hydroizolačnú funkciu). Vystavovanie nezakrytej fólie na streche pôsobeniu UV-žiarenia nad povolenú dobu udávanú výrobcom spôsobuje degradáciu hydroizolačnej vrstvy, čo vedie k nefunkčnosti fólie v jej základe, to znamená obmedzenie jej hydroizolačnej schopnosti. Poškodenia fólie pri montáži alebo iné nežiaduce perforácie sa musia vždy ešte pred zakrytím krytiny zhora opraviť páskou alebo nalepením vhodných záplat zo zbytkov fólie. Nie je prípustné opravovať poistné hydroizolácie zospodu.

Pri vytváraní nosnej konštrukcie sa často už v projekte neráta s príslušným zaťažením a dimenzujú sa krokvy s malým prierezom. Aplikáciou nekvalitného alebo mokrého dreva, ktoré sa pri vysychaní skrúca, alebo je napadnuté drevokaznou hubou, dochádza už v základoch tvorby konštrukcie k defektom.

Tepelnoizolačná vrstva – tu sa najčastejšie prejavuje nedostatočné dimenzovanie hrúbky, tá by pri aplikácii minerálneho sklenného vlákna v našich podmienkach nemala ísť pod 16 cm v krokvovom poli a v druhej vrstve ako kontraizolácia na prerušenie tepelných mostov 4 cm. Veľakrát na stavbe pri vytváraní tepelnoizolačnej vrstvy vídame vytváranie rôznych dutín pri napájaní jednotlivých pásov tepelnej izolácie a taktiež v problematických detailoch (styk pomúrnice s rovinou strechy), čo evidentne znižuje tepelný odpor konštrukcie. Tento problém je veľmi nebezpečný hlavne pri aplikácii tvrdých nestlačiteľných tepelných izolácií, ktoré sú z tepelnoizolačného hľadiska vhodné, ale ich aplikácia je náročná na tvorbu detailov. Pri zatepľovaní šikmých striech je jedným z najvhodnejších materiálov minerálne vlákno na báze skla pre jeho výbornú schopnosť vypĺňať priestor a ideálny tepelný odpor.

V oblasti parozábran sa bohužiaľ robia najväčšie chyby v praxi pri realizovaní, čo taktiež dokazujú dlhodobé výskumy v tejto oblasti, ktoré potvrdzujú, že viac ako 80% defektov z hľadiska tvorby vlhkosti v konštrukcii je spôsobených zlým realizovaním tejto vrstvy. Veľmi často sa nahrádzajú štandardné parozábrany lacnými stavebnými fóliami alebo materiálmi, ktoré sú určené na baliace účely. Pri týchto materiáloch nie je garantovaná žiadna funkčnosť vplyvom nízkej mechanickej stability (nízka plošná hmotnosť), čo predpokladá vznik mikrotrhlín, ktoré majú za následok masívnu tvorbu kondenzátu v tepelnej izolácii. Často sa na prelepenie v ploche používajú nevhodné pásky, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nefunkčné. Napojenia parozábrany na prestupujúce konštrukcie pomúrnice, štítové murivo sa takmer vždy realizujú nevhodným tmelom (akrylát) alebo bez vhodnej tesniacej pásky. Na všetky parotesné napojenia sa musia zásadne používať len materiály určené na to výrobcom. Pri realizácii parozábrany musí byť medzi hornou plochou obkladu a spodnou plochou parozábrany vytvorená tzv. montážna medzera, ktorá slúži na vedenie elektroinštalácie, upevnenie podkonštrukcie pre podhľad. V prípade radenia parozábrany medzi podkonštrukciu a podhľad musíme nevyhnutne perforovať parozábranu vedením elektroinštalácie, alebo pri vytváraní závesného kotvenia v podhľade vytvoríme v parozábrane neopraviteľný prienik, cez ktorý bude konvektovať teplý vzduch z interiéru do miesta uloženia tepelnej izolácie, kde sa bude vytvárať kondenzát, čo zníži tepelný odpor konštrukcie (zvýšenie tepelnej vodivosti izolácie), takisto vlhkosť bude spôsobovať degradáciu nosnej konštrukcie (podpora rastu drevokazných húb) a v interiéri sa môžu objavovať plesne. Pri dotyku reflexnej vrstvy parozábrany s obkladom sa takisto výrazne zníži jej schopnosť odrážať sálavé teplo do interiéru. Pri tvorbe parozábranných vrstiev je dôležité používať štandardné materiály a doplnky a vyžadovať tvorbu funkčných detailov.

Výplňové nenosné konštrukcie, ktoré tvoria pohľadovú časť obytného podkrovia v interiéri sa často realizujú nesprávne hlavne pri aplikácii sadrokartónových systémov. Tu považujeme za zásadnú chybu nevytváranie konštrukcií s predpísanou protipožiarnou odolnosťou F 30 (30 minútová protipožiarna odolnosť). Na vytvorenie takejto konštrukcie treba použiť dvojité opláštenie 2 x 12,5 mm stavebnou doskou, alebo 1 x 15 mm protipožiarnou doskou. Podkonštrukcie tvorené dreveným roštom vplyvom vysokej vlhkosti dreva a následným vysychaním sa deformujú, čo má za následok tvorbu trhlín v mieste styku sadrokartónových dosák. Nedostatočné tmelenie (min. 2 x) a používanie slabých pások (mriežková páska) pri tmelení a tvorbe opláštenia v podkroví takisto spôsobuje vznik trhlín. Zásadne odporúčame používať kovové profily pri tvorbe rastra pre sadrokartónový obklad. Realizovanie podkonštrukcie so správnym rozostupom CD-profilov a používanie priamych závesov sú takisto nevyhnutnosťou pri vytváraní konštrukcie so správnou tuhosťou.

Záver

V krátkosti sme sa snažili poukázať na zložitosť konštrukcie zateplenej šikmej strechy a upozorniť investorov na najčastejšie sa objavujúce problémy v praxi, kde je veľmi dôležitá dobre spracovaná projektová dokumentácia, ďalej je potrebné dbať na výber správnych materiálov, dodržiavať technologickú disciplínu a tvorbu detailov. Tak, ako je to vo vyspelých krajinách bežné, je tu nevyhnutná kooperácia projektanta, dodávateľa, stavebného dozoru a remeselníka, čo bohužiaľ v našich podmienkach často absentuje. Preto odporúčame investorom, aby zverovali túto časť realizácie stavby overeným a skúseným odborníkom s dobrými referenciami.

Dörken SK, s.r.o.